Restaurering och konservering

Bilar, fordon finns överallt och är avgörande för vår möjlighet att fysiskt ta oss fram i världen, och vi måste ständigt serva dem så att deras funktion som transportmedel bibehålls. Måhända en drastisk jämförelse att göra med konstobjekt men inte så långsökt ändå. Konst är betydelsefull för oss, så att vi själsligen kan "transportera" oss i livet. Vi lever omgivna av konst som vi medvetet eller omedvetet brukar varje dag.

Alla konstobjekt är gjorda av material som på olika sätt bryts ned kontinuerligt. Om vi inte "servar" dem, kommer de med tiden förfaras. Deras funktion som bärare av ett konstnärligt uttryck och historiskt budskap kan inte längre upprätthållas i och med att själva materialen bryts ned. På sikt blir de "skrot", eller en arkeologisk kvarleva. Ska generationerna efter dig och mig få njuta av konstens privilegium krävs alltså kontinuerlig "mil-service".

Jag kan hjälpa till med allt från enklare åtgärder till omfattande konserverings- och restaureringsarbeten av skadade målningar. Jag står också till tjänst med rådgivning om så kallad förebyggande konservering.

Arbetet kan delas upp i två huvuddelar: konservering och restaurering. Nedan hittar du mer information om vilka åtgärder som ingår i respektive grupp och exempel på tidigare uppdrag.

 

Konservering
Konservering innebär att man stabiliserar grundstrukturen och hejdar vidare nedbrytning/åldrande men vidtar inga ytterligare åtgärder. Konservering är nödvändigt för att målningen ska kunna fortleva i ett längre perspektiv och beroende på kondition görs t.ex. följande:

· Impregnering av instabilt färgskikt.
· Förstärkning av nedbruten och svag duk.
· Lagning av hål och revor i duk.
· Utplaning av bulig och ojämn duk.
· Omspänning av duk
· Ev. byte av spännram.

Exempel

 Detalj av tavla före och
efter lagning av reva.

Restaurering
Restaurering är ofta rent kosmetiska åtgärder som inte har någon större avgörande effekt på målningens fortsatta liv. Målet är att återföra målningen till ett skick som tillvaratar konstnärliga kvaliteter och ger harmoni åt bildupplevelsen. Det innebär t.ex. estetiska åtgärder som:

· Rengöring från ytsmuts.
· Avlösning av missfärgad fernissa.
· Avlägsnande av inkorrekta retuscher.
· Borttagning av vanprydande kittningar.
· Uppkittning av färgbortfall.
· Retuschering av färgbortfall.
· Ev. ny fernissa.

ExempelDetalj av tavla före och
efter retuschering.

Vid all konservering och restaurering används i möjligaste mån reversibla material, dvs. material som går att avlägsna från målningen utan ytterligare slitage. På så sätt är man garanterad att målningen inte orsakas onödig skada om man vid eventuella framtida åtgärder måste ta bort tidigare lagningar. Överhuvudtaget bör man vid alla ingrepp ta hänsyn till det konstnärliga orginalvärdet och konsthistoriskt intressanta förändringar av måleriet.

För varje målning som behandlas skrivs en s.k. konserveringsrapport där alla åtgärder beskrivs. Detta dokument är dels viktigt för framtida åtgärder, och dels en fördel om man någon gång vill sälja målningen.

Klicka på länkarna nedan för att se en utförligare beskrivning av ett tidigare restaurerings- och konserveringsarbete:

Simson och Delilah

 

Inventeringar och förebyggande konservering

En viktig del av förebyggande konservering är att ge råd om hur konstföremål ska hanteras och vårdas. Man kan få en konserveringsinventering gjord för att kartlägga föremålens tillstånd och eventuella vårdbehov, samt planera framtida åtgärder. För varje målning skrivs en rapport där alla uppgifter om tavlans ursprung, storlek och kondition sammanställs med fotodokumentation. För värderingar samarbetar jag med en ackrediterad värderingsman.

 

Syningar

I samband med utställningar utför jag syningar av inlånade objekt, såväl före som efter utställningen. En bedömning görs av målningens skick och en in/utlåningsrapport skrivs där verkets tillstånd dokumenteras. Detta görs ur ansvars- och försäkringshänseende. Jag gör även kontinuerliga översyner av verken under utställningens gång.

 

Föredrag

Jag brukar också med jämna mellanrum hålla föredrag om konservering och vård av konstföremål. Detta är ett sätt för mig att arbeta förebyggande, så att förhoppningsvis färre skador uppstår. Samtidigt är det ett roligt sätt för mig att träffa andra konstintresserade.